Regler vid ombyggnad och renovering

Regler vid ombyggnad och renovering
(se även Ordningsregler s. 7 ff.)

Att själv renovera sin lägenhet är allt annat än ovanligt när man bor i bostadsrätt. Antingen börjar man sin tid i sin nya lägenhet med att renovera exempelvis köket, eller så låter man kanske renovera badrummet efter ett par år.

Dock, att renovera kök och badrum är oftast inget för lekmän utan bör, och i vissa fall måste, utföras av kompetenta hantverkare och följa de kvalitetsregler och normer som är fastställda av branschorganisationer och försäkringsbolag vid tillfället för renoveringen. Naturligtvis beror detta på vilken typ av renovering man gör. Dessutom brukar man som renoverande medlem behöva ta hjälp av kompetens inom föreningen, exempelvis när det gäller avstängning av vatten.

Följande 23 punkter beskriver vad Du som medlem måste tänka på innan och under en renovering. I princip inga nyheter utan mest en sammanställning av stadgar och ordningsregler för renoveringar och liknande aktiviteter.

INFORMERA
1. För alla större renoveringar (typiskt badrum, kök eller inverkan på väggar eller värmesystem) MÅSTE Styrelsen informeras i god tid (minst 2 veckor) innan renoveringen påbörjas. Med tanke på att en renovering i sig tar tid att planera och upphandla hoppas vi att detta inte upplevs som betungande. Är du tveksam om det är en ”större” renovering, skicka ett mail ändå. Hellre ett mail för mycket än ett för lite.

2. Informera grannarna runt om dig! Normalt jobbar hantverkare från 07.00 på morgonen och detta kan komma som en chock för grannen, men om man bara informerar om vad som kommer, gärna genom att ringa på hos grannarna, skapar det ofta förståelse och en fortsatt god relation med de närmsta grannarna. Sätt gärna upp en anslag i din port veckan innan som påminnelse.

3. Vi rekommenderar att ritningar och planer presenteras för Styrelsen innan arbetet påbörjas. Styrelsen har genom åren samlat på sig en del erfarenhet och kan ibland tipsa om utmaningar och möjligheter, speciellt kring vatten, värme och ventilation.

4. Tänk också på att Styrelsen får en del mail och ibland missar vi säkert något. Följ gärna upp om du inte får något svar inom några dagar!

STYRELSENS ROLL
5. Det är mer regel än undantag att Styrelsen, som har tillgång till nycklar och koder till utrymmen som undercentralen eller andra låsta utrymmen, måste hjälpa till för att öppna för att exempelvis vatten eller el ska kunna stängas av. Styrelsemedlemmarna har precis som de flesta andra ett arbete att sköta på annat håll och kan INTE förväntas komma och låsa upp precis när en medlem eller hantverkare ringer. Däremot kan Styrelsen hjälpa till med att peka ut var man stänger vatten, och i vissa fall låna ut en huvudnyckel men framförhållning är nödvändigt här.

6. Om det skulle uppstå mer brådskande behov av en huvudnyckel så inte heller i dessa fall kan styrelsemedlemmarna förväntas bege sig till fastigheten för att öppna upp. Det ligger ALLTID på medlemmen att hantera de uppkomna situationerna, antingen genom att själva hämta närmaste huvudnyckel eller låta hantverkaren göra det. Men bäst hanteras detta proaktivt genom planering och om hantverkare skall utföra ett känsligt moment så bör medlemmen/hantverkaren redan innan ha skaffat sig tillgång till huvudnyckel och information om var man stänger av vattnet.

7. Detta gäller naturligtvis även andra personer inom föreningen som har erfarenhet och kompetens. Det finns många hjälpsamma grannar men dessa tar av sin privata tid och kan inte förväntas lösa en situation direkt utan även här krävs det framförhållning.

8. Styrelsen har rätt att få alla uppgifter gällande använda hantverkare samt kan också i förekommande fall neka till att renoveringen genomförs om inte gällande kvalitetsnormer befaras inte kan uppfyllas.

HISSAR
9. Informera hantverkarna om att hissarna inte får packas för tungt!

PARKERING PÅ GÅRDEN
10. Ibland är det nödvändigt för hantverkare att ha en firmabil på gården. Om denna vill undvika p-böter så måste medlemmen i god tid införskaffa en parkeringstillstånd som då är tidsbegränsat. Prata med Styrelsen så löser det sig enkelt och vi undviker situationer då det står ett flertal bilar, dagtid som kvällstid, då vi medlemmar vill kunna nyttja gården för annat.

HANTERING AV BYGGSOPOR
11. Det blir alltid en hel del sopor efter en renovering. Big Bags och liknande får placeras på gården så länge de inte hindrar nödvändig trafik, och enbart under en begränsad period. Vi kan inte specificera exakt hur mycket och hur många dagar, men det bör definitivt inte stå mer än två större säckar, och inte längre än en vecka. Sunt förnuft, tack!

12. I vissa fall placeras säckar med sopor på trottoaren utanför fastigheten eller kyrkogården. Styrelsen kan inte säga något om detta så länge detta är tillåtet enligt gällande regler och lagar (Stockholms stad, Trafikkontoret etc.). Vår erfarenhet är dock att detta leder till stor irritation, både från medlemmar och andra. Dessutom brukar dessa säckar nyttjas av andra.

VAL AV MATERIEL OCH HANTVERKARE
13. Vid arbete i våtrum, exempelvis kakling av badrum MÅSTE detta utföras av hantverkare med behörighet för våtrum enligt gällande lagstiftning och krav från försäkringsbolag! Inga undantag!

Vid VVS-arbeten som ny rördragning för tappvatten, avlopp och värme samt vid installation av vitvaror skall gällande kvalitetsregler följas och använda hantverkare ska vara behöriga för utfört arbete. Speciellt viktigt om VVS dras genom väggar och trossbotten.

14. Arbete med el måste utföras av behörig elektriker!

15. Golvläggning, montering av kökskåp, målning och mycket annat kan utföras av lekman.

16. Alla kranar, blandare, avlopp etc. måste uppfylla gällande krav (krav som inte kan specificeras här). Det handlar om både svenska regler och normer, liksom motsvarande från EU. Styrelsen kan inte i detalj hjälpa till med detta utan här måste ni säkerställa via butik eller hantverkare att det som monteras in är godkänt.

AVSTÄNGNING AV VATTEN
17. När det gäller avstängning av vatten så MÅSTE alla berörda grannar meddelas, minst 24 timmar innan avstängningen!

18. Vattnet får stängas av vardagar mellan 0900 och 1600 och inte på helger, annat än i nödfall. Att montera den sista kranen i köket är aldrig ett nödfall.

19. Huvudvattenkranen får ALDRIG användas för att stänga av vattnet lokalt, utan här gäller det att man tar reda på vilka kranar som gäller.

HANDDUKSTORKARE
20. Styrelsen uppmanar alla som planerar att renovera badrum eller duschrum att byta ut eventuell vattenburen handdukstorkare mot en elektrisk sådan. De gamla vattenburna är inkopplade på varmvattenledningarna vilket är fel och kan orsaka problem med varmvattnet. Ju färre saker vi har inkopplade på vattensystemet desto bättre för oss alla.

ANSVAR
21. Medlemmen är alltid ansvarig för alla följder av sin renovering!

22. Skador som uppkommer i exempelvis trapphus eller hiss efter att material transporteras till medlemmen måste åtgärdas, och på medlemmens bekostnad.

DOKUMENTERA
23. Spara alla ritningar om ni exempelvis dragit om el eller vatten i lägenheten, och se till att Styrelsen får en kopia.

Lägenhetsinnehavaren skall markera utförda väsentliga förändringar på en ritningskopia av lägenheten. Underlag tillhandahålls av styrelsen. Det är av största vikt att föreningen får vetskap om nya rördragningar, eventuellt tillkommande väggbitar etc.

Lycka till med era renoveringsprojekt!

(Uppdaterad april 2015)

(Hela sidan som pdf: Ombyggnads- o renoveringsregler.)