Kallelse extra föreningsstämma onsdag 7 oktober 19:00

Av | 2020-09-20

KALLELSE EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA – Fyllnadsval av styrelsemedlemmar


Onsdagen 7 oktober 2020

Klockan 19:00

Plats: På grund av Folkhälsomyndighetens råd kopplat till Covid-19 hålls mötet digitalt. Anslutningsinformation skickas per e-post i separat mail innan mötet.

Om en medlem vill närvara på plats bör styrelsen kontaktas omgående.

DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av ordförande till stämman
  4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
  5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman i behörig ordning blivit utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Information om fyllnadsval av styrelsemedlemmar
  9. Omröstning gällande fyllnadsval av styrelsemedlemmar 
  10. Stämmans avslutande

Välkomna!

Styrelsen BRF Dykaren 12